Cách xuất File Gerber từ Orcad

Để tránh những sai sót không đang có khi gửi file đặt hàng như không mở được file do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên kỹ thuật mở file gây thay đổi trên mạch,... Các bạn nên xuất file Gerber để gửi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả nhà sản xuất đều có thể nhận Gerber.


1.1 Định dạng và khởi động phần mềm.


Định dạng PCB của Orcad là *.MAX. Để khởi động Orcad ta chọn 
Start -> All programs -> Orcad -> Layout. Sau đó ta chọn file PCB MAX để mở file.

 

1.2 Cách xuất file.
Sau khi đã mở được file, điều đầu tiên là phải thiết lập điểm gốc cho bản mạch PCB. Tiến hành Tool -> Dimension -> Move DatumClick chuột sao cho dấu nhân vào đúng góc trái, phía dưới của bản vẽ, cách mỗi mép khoảng 10mm.


Chọn tọa độ gốc​

Bước tiếp theo vào thiết lập định dạng Gerber.
Tiến hành Options -> Post Process Setting một cửa sổ thiết lập hiện lên.


Click chuột vào vùng Plot output sau đó Click chuột phải chọn Properties (hoặc nhấn Ctrl+E).
Cửa sổ Post Process Setting hiện ra.


- Format chọn Extended Geber​

- Option chọn tất cả​

- X Shtft và Y Shift để giá trị 0​

- Center on Page không chọn​

- Mirror không chọn​

- Các thuộc tính khác để nguyên theo mặc định sau đó nhấn OK​

Sau khi đã hoàn thành thiết lập, Click chuột phải và nhấn Run Batch để xuất file.​


Như vậy ta đã hoàn thành bước xuất file. Các file xuất ra được đưa vào geber tool để xử lý hoặc in ra. ​

Cách nhận biết các file như sau:​

- File *.Top là lớp trên
- File *.Bot là lớp dưới
- File *.SMT là lớp phủ mặt nạ hàn trên
- File *.SMB là lớp phủ mặt nạ hàn dưới
- File *.SST là lớp ký hiệu linh kiện lớp trên
- File *.SSB là lớp ký hiệu linh kiện lớp dưới
- File THRUHOLE.tap là file khoan.