Cách Xuất File Gerber Từ Phần Mềm Eagle

Để tránh những sai sót không đang có khi gửi file đặt hàng như không mở được file do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên kỹ thuật mở file gây thay đổi trên mạch,... Các bạn nên xuất file Gerber để gửi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả nhà sản xuất đều có thể nhận Gerber.


1. Định dạng flie và khởi động phần mềm.
Định dạng của Eagle là đuôi *.Brd. Để khởi động phần mềm thao tác:
Start -> All programs -> EAGLE Layout Editor-> EAGLE
Giao diện của phần mềm như sau:


Giao diện chính của Eagle.​

2. Cách xuất file
Việc đầu tiên phải làm vẫn là xác định điểm gốc cho bản mạch PCB
Thao tác: View -> Mark


Sau đó nhấp chữ thập vào điểm chọn làm điểm gốc.


Sau khi chọn điểm gốc xong chúng ta bắt đầu Export file.

Thao tác: File -> CAM Processor.


Một cửa sổ thiết lập được hiện lên.


Mỗi lần Eagle chỉ cho phép ta xuất được một lớp sang Gerber vì vậy ta muốn xuất bao nhiêu lớp thì phải thực hiện bấy nhiêu lần,mỗi lần xong ta Add lại.
Cột bên phải Layer là các lớp để ta chọn xuất ra.
File : File cần lưu mỗi khi ta xuất gerber.
Device chọn Gerber_RS274X nếu lớp chọn muốn xuất ra gerber, chọn Excellon nếu lớp chọn là file khoan của bản mạch. 

+ Thao tác chọn khi xuất : Lớp bottom layer:  Bottom + pads + vias

                                   : Lớp top layer : Top + pads + vias

                                   : Lớp mask_bot : bStop + pads + vias

                                   : Lớp Top silk : tNames + tPlace

                                   : Lớp Bot silk : bNames + bPlace

                                   : Lỗ khoan : Drills + Holes
Sau khi chọn xong ta nhấn Processs Job
Các lớp của Eagle được ký hiệu như sau:
Top: Lớp trên
Bottom: Lớp dưới
Tstop: Lớp phủ mặt nạ hàn trên
Bstop: Lớp phủ mặt nạ hàn dưới.

- tNames: Linh kiện mặt trên

- bNames: Linh kiện mặt dưới
Drill: File khoan